A072112  Hall and Tenenbaum constant A072112=1-A133731^2/2; Home...
Algorithmus: selbstkorrigierende Iterationsformel siehe Iterationsrechner
verwandte Konstanten: A173571 = sqrt(1-A072112^2) = sqrt(1-(1-A133731^2/2)^2); A075838 =(A173571+PI/2-asin(A173571))/(A133731^2);
A133731 =cos(A173201/2)*2;
Berechnung: 2009 150 Stellen
Berechnung: 10.02.2010
10000 Ziffern (also 9999 Nachkommastellen) und Ziffernhäufigkeit: siehe auch Nachkommastellendatenbank
Berechnung: Juni 2010
Ziffernhäufigkeit 50000 Ziffern (incl. 1 also Index 0…49999)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum: EXCEL CHITEST χ2
4953 5118 5076 4909 5053 4937 5046 4957 4966 4985 50000 0,488261548 8,4628
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Berechnung: 30.10.2011
Ziffernhäufigkeit 100000 Ziffern (incl. 1 also Index 0…99999)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum: EXCEL CHITEST χ2
9965 10143 10018 9829 10037 10015 10107 9931 10008 9947 100000 0,617178679 7,1916
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Nachkommastelle bis i=:
0. 3286741629 0854621681 8284514043 1151189769 4154765578 :50
1909615513 3239095705 1596965712 5502218226 1891568893 :100
8055301845 2536319089 0199803107 3182423207 7133983443 :1000
6657291976 7385887544 6004654780 3732940505 5558644579 :10000
8413286677 8561327869 0580264221 6304416960 6995931023 :50000
4239154555 1555727251 9784564886 6890260469 0711343259 :70000
6292759658 1209240772 2854903270 5830139568 5203366415 :100000
6927565881 0565188556 5424492512 1132299592 3940836594 :100050
hexadezimal: 0.5423fd6cbb7d670991872f4cbaa3ebf9be6e92ed708e632ac3860f06d7d8768a3b89d0826822775b713170035446bae179e5bc4b836f9e1406165ac723da9...
Links: http://www.forum-auto.com/les-clubs/section7/sujet27837.htm
http://oeis.org/A072112
http://www.mikrocontroller.net/topic/96143
http://www.bigbandi.de/dokus/ziege/
http://mathworld.wolfram.com/GoatProblem.html
http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.grazing.html
http://institute.unileoben.ac.at/amat/lehrbetrieb/num/vl-skript/skripts05/node30.html
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/article.php?sid=450
http://www.houstonact.org/Pete/UH_presentation_problems.doc
http://www.ifh.de/~henschel/puzzles/solutions/ziege.html
http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/naeherung3.htm