Neuer Rekord: 1500 Stellen (1500 digits)

A058655  Fransén-Robinson-Konstante Home...
Algorithmus: integrate 1/gamma(x) dx, x=0...inf
28.12.2017 Ziffernhäufigkeit 1500 Ziffern (incl. 2 also ab Index 0) Dauer: weniger 8 min
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum: EXCEL CHITEST χ2
163 144 172 137 154 146 145 141 145 153 1500 ? ?
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Nachkommastelle bis i=:
2. 8077702420 2851936522 1501186557 7729323080 8592093019 :50
8291220054 8095971008 8912190166 5510185308 1681966381 :100
9492922253 6030908320 8516442821 3326410744 6261899116 :1000
hexadezimal: 2.ceca07d431ca72e1f41856b48fd3711d2e7e0f650bd93692b6d935dc2…
Links: https://de.wikipedia.org/wiki/Frans%C3%A9n-Robinson-Konstante
A058655
Liste-mathematische-Rekorde